Seed Server Bérlés

Megismerem

  • 1Gbit sávszélesség
  • Szünetmentes áramellátás
  • 99%-os rendelkezésre állás

A vilag legismertebb BitTorrent kliense.

Választható uTorrent bármely verziója!

Jellemzőink:

 

seed server Garantált sávszélesség (Szervereink dedikált 1/1 Gbit (1000/1000mbit) belföldi irányú internet kapcsolattal rendelkeznek)

 

seed server Minőség (Garantált hardweres és szoftveres háttér)

 

seed server Stabilitás (Szünetmentes áramellátás, klímatizált szerverterem, 99.9%-os rendelkezésre állás)

 

seed server Felhasználóbarát környezet (Távoli asztali kapcsolattal és/vagy webuival, Windows Server 2003 operációs rendszeren)

Screenshots

  • seed serverSeed server 1
  • seedserverSeed server 2
  • seed szerverSeed server 3
  • seedszerverSeed server 4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - többfunkciós tárhely szolgáltatás tárgyában

 

I. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI


1.1 Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit.

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 Szolgáltató (seedserver.org) vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver számítógépén többfunkciós tárterület szolgáltatást biztosít Előfizető számára. A Szolgáltató biztosítja az Előfizető által elhelyezett tartalmak és az azokhoz kapcsolódó egyéb anyagok internetes hozzáférési lehetőségét (kizárólag az Előfizető számára) illetve a tárhely funkcióinak használatát a szerződés teljes időtartama alatt.

 

III. AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Az előfizető a "Csomagjaink" menüpontban megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról, tájékozodhat, az árak 30 napra értendők.

3.2 Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesítés nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve prepaid szolgáltatásnál ideiglenesen felfüggeszteni (a következő feltöltésig).

3.3 A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, banki befizetés.

 

IV. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben ("Online Rendelés") részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.

4.2 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

4.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja.

4.4 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

4.5 Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik.

4.6 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze - amennyiben erről Előfizetőt legalább 3 órával előzetesen tájékoztatta.

4.7 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.

 

V. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Előfizető kötelezettséget vállal a Regisztrációs oldalon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetésére.

5.2 Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés ("Regisztrációs oldal") tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.

5.3 Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett adatok, vagy a Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz.

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2 A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról a Előfizetőt legalább 3 órával előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott (inaktív) időpontokban végzi el.

6.3 A tárterület tartalmáért, Előfizetőnk a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.

6.4 A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

6.5 A szolgáltató a szolgáltatást illegális tevékenység gyanúja esetén korlátozhatja, megszüntetheti.

6.6 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Ha a megkötött szerződésekre is vonatkozik akkor az árváltozást követöen 15 nappal emailben tájékoztatja az előfizetőt.

6.7 Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.